Gebruiksvoorwaarden van het platform

versie 2.3 9/04/18

Aanhef

Deze gebruiksvoorwaarden worden overeengekomen tussen elke surfer die de Website gebruikt (hierna de "Gebruiker" genoemd) en de firma Decathlon Belgium NV, naamloze vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het KBO-nummer 0449 296 278, met maatschappelijke zetel gevestigd te Jules Bordetlaan, 1 te 1140 Evere, hierna “Decathlon” genoemd; die hierna samen "de Partijen” worden genoemd.

Decathlon is de exploitant van de Website "tweedehands.decathlon.be" (in deze algemene voorwaarden "de Website" genoemd). Het gebruik van de Website is uitsluitend toegestaan aan Gebruikers die de hoedanigheid van een particulier hebben en die er met een normale frequentie van gebruikmaken. Het gebruik van of de omgeleide toegang tot de Website is strikt verboden voor natuurlijke of rechtspersonen die de Website voor professionele doeleinden of in het kader van een bijkomende beroepsactiviteit bezoeken.

1. Definities

Advertentie: geschreven en visuele inhoud geplaatst door een Verkopende Klant, op zijn verantwoordelijkheid, of door Decathlon.
Website: de Website die in hoofdzaak toegankelijk is via de URL https://tweedehands.decathlon.be , geëxploiteerd wordt door Decathlon en die de Gebruikers toelaat gebruik te maken van de hieronder beschreven functies.
Gebruiker: elke surfer die de Website gebruikt, het betreft hier een consument.
Gebruik: alle handelingen die de Gebruiker stelt van zodra hij toegang heeft tot de Website, ongeacht of het een loutere raadpleging van de Website is of de door de Website voorgestelde en in het artikel "door de Website voorgestelde Functies" van deze gebruiksvoorwaarden beschreven functies gebruikt worden.
Klant: elke meerderjarige klant die een tweedehandsproduct wil kopen of verkopen.
Verkopende Klant: klant die een product wenst te verkopen in het kader van de dienst Trocathlon, van overname of van de matching.
Kopende Klant: klant die een product wenst te kopen in het kader van de dienst Trocathlon, van overname of van de matching.
Winkel: winkel die de dienst Trocathlon of de overname uitvoert voor een bepaald product.
Diensten: dienst Trocathlon, dienst Overname en dienst Matching zoals omschreven in de specifieke voorwaarden van elk van deze diensten.
Tweedehandsproduct: tweedehands sport- of vrijetijdsartikel, in de zin dat het artikel zelf en/of de verpakking en/of de gebruiksaanwijzing of enig ander bijhorend document niet volledig of in perfecte staat is, dat te koop wordt aangeboden.
Decathlon-groep: DECATHLON NV, naamloze vennootschap met een kapitaal van 10.350.000 euro, ingeschreven in het Handelsregister in Lille onder het nummer 306 138 900, met maatschappelijke zetel gelegen te 4 Boulevard de Mons, 59650 Villeneuve d’Ascq, hierna "Decathlon" genoemd, of elk gecontroleerd filiaal van Decathlon in de zin van artikel L 233-3 van het Franse Handelswetboek (met name DECATHLON FRANCE SAS);

2. Doel

Deze algemene gebruiksvoorwaarden hebben betrekking op de volledige Website. Daarnaast beschikt elke door de Website aangeboden dienst over eigen gebruiksvoorwaarden, die eveneens op de Website ter beschikking staan.

3. Door de Website voorgestelde functies

De Website stelt verschillende functies voor, om de Gebruiker de mogelijkheid te bieden Tweedehandsproducten door te verkopen en/of aan te kopen.
De Website laat de Gebruiker toe:

 • advertenties voor de doorverkoop van Tweedehandsproducten te plaatsen, wijzigen, verwijderen;
 • geïnformeerd te worden over Trocathlon- of Overname-activiteiten georganiseerd door de winkels;
 • zich in te schrijven om deel te nemen aan of gebruik te maken van deze evenementen;
 • de Advertenties te bekijken;
 • contact op te nemen met een Verkopende of Kopende Klant;
 • beoordelingen te posten;
 • zijn account en overzichtstabel Advertenties te bekijken;

4. Gebruik van de Website

De Website is voorbehouden voor meerderjarige natuurlijke personen die optreden als particulier. Bijgevolg kunnen natuurlijke of rechtspersonen in het kader van hun beroepsactiviteit of professionals geen gebruik maken van de functies van de Website. Decathlon behoudt zichzelf echter wel de mogelijkheid voor hun tweedehandsproducten te koop aan te bieden.
De toegang tot bepaalde door de Website aangeboden diensten kan afhankelijk gemaakt worden van het aanmaken van een gebruikersaccount, waarvoor de Gebruiker informatie moet meedelen die toelaten hem te identificeren.
De Gebruiker verbindt zich ertoe juiste en volledige identiteitsgegevens over te maken en verbindt zich ertoe geen identiteit van derden onrechtmatig aan te nemen. Anders behoudt de Website zich het recht voor de account niet te bevestigen, te schorsen of te verwijderen, wat tot gevolg zal hebben dat de functies van de Website waartoe de Gebruiker toegang heeft beperkt worden.

4.1 Registratie van het product

De Verkopende Klant moet eerst en vooral zijn Tweedehandsproduct op de Website registreren. Hiervoor moet hij:

 • Zijn locatie ingeven, zodat er hem overname- en Trocathlon-programma's in zijn buurt voorgesteld kunnen worden;
 • De sport kiezen waarop het Tweedehandsproduct betrekking heeft;
 • De aard van het Tweedehandsproduct kiezen;
 • Het Tweedehandsproduct beschrijven.

4.2 Keuze van de dienst

Op basis van de informatie meegedeeld door de Gebruiker zal er hem een lijst met beschikbare diensten worden meegedeeld. Deze diensten zijn de diensten aangeboden door de winkels in de omgeving.
Om zijn keuze te vergemakkelijken, krijgt de Verkopende Klant een samenvatting van de kenmerken van elke aangeboden dienst.

4.3 Aanmaak van een account

Als de Gebruiker geen account heeft, wordt hem voorgesteld er een aan te maken. Er is een e-mailadres nodig voor het aanmaken van de account en voor toekomstige verbindingen.

De Verkopende Klant moet eveneens de volgende informatie opgeven: naam, voornaam, telefoonnummer, postadres, naast informatie met betrekking tot een officieel identiteitsdocument.

De Gebruiker moet vervolgens zijn inschrijving valideren door de algemene gebruiksvoorwaarden van de Website te aanvaarden. Ten slotte ontvangt de Gebruiker een mail ter bevestiging van zijn inschrijving, die hij moet valideren.

4.4 Regels betreffende de Advertentie

Het staat de Gebruiker vrij al dan niet een Advertentie op de Website te plaatsen.

Van zodra de Advertentie geplaatst is, wordt de Gebruiker een Verkopende Klant en aanvaardt hij dat de Advertentie openbaar en vrij toegankelijk wordt.

De Website kan als host geen enkele actie ondernemen voor wat de advertenties en hun inhoud betreft. De Website kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van een advertentie.

Bijgevolg is de Verkopende Klant, in zijn hoedanigheid van uitgever, als enige aansprakelijk voor zijn advertentie en de conformiteit ervan met de geldende wetgeving en regelgeving en deze gebruiksvoorwaarden.

De Website kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen ingesteld door een Gebruiker op basis van een advertentie.

De Verkopende Klant garandeert dat hij de rechten van derden geen schade berokkent.

De Verkopende Klant kent aan de vennootschappen van de Decathlon-groep gratis en wereldwijd de volledige of gedeeltelijke overdracht van auteurs-, gebruiks-, opslag-, publicatie-, vertaal-, exploitatie-, distributie- en afficheringsrechten toe op alle dragers (balisages, publiciteit, flyers, e-mailing, magazines, televisie en radio en ermee gelijkgestelde dragers).

De Verkopende Klant geeft eveneens de toelating om zijn pseudoniem te koppelen aan de Advertentie.

Ten slotte staat de Verkopende Klant door de plaatsing van een Advertentie toe dat deze Advertentie (en de inhoud ervan) automatisch toegankelijk kan worden op internet, met name op andere Websites en/of blogs en/of webpagina's van de Decathlon-groep.

De Verkopende Klant kan de Website vragen de publicatie van de Advertentie stop te zetten, mits hij de modaliteiten vastgelegd in de algemene gebruiksvoorwaarden naleeft.

De Verkopende Klant aanvaardt dat zijn profielfiche openbaar wordt gemaakt en bekeken kan worden door de Gebruikers van de Website. De Verkopende Klant beschikt te allen tijde en op het ogenblik van de mail ter bevestiging van de plaatsing van de advertentie over de mogelijkheid om zijn profielfiche privé te maken.

5. Klantenbeoordeling

De Gebruiker heeft de mogelijkheid beoordelingen over een Verkopende Klant op de Website te plaatsen via het openbaar profiel van deze laatste. Er wordt op gewezen dat een op de Website geplaatste beoordeling gelijk staat aan een inhoud en bij gevolg onderworpen is aan de eerder vastgelegde regels.

6. Verwijdering van inhoud

De Website kan elke inschrijving opzeggen en/of elk profiel, inhoud, Advertentie of op de Website gepubliceerde informatie verwijderen en/of het Gebruik en/of de toegang tot de Website verbieden, van zodra hij te weten komt dat de Gebruiker deze algemene gebruiksvoorwaarden niet naleeft of omwille van technische redenen.

Deze wijziging of verwijdering kan te allen tijde gebeuren zonder voorafgaande opzegging, kennisgeving of verwittiging, naar volledig goeddunken van de Website. Via de procedure "misbruik melden" kan elke Gebruiker daarnaast de Website meedelen dat er inhoud, Advertenties of informatie vermoedelijk gepubliceerd werden in overtreding van deze voorwaarden, met toevoeging van alle verduidelijkingen die nodig zijn voor de verwerking van zijn verzoek.

De Gebruiker beschikt ook over de mogelijkheid om inhoud, beoordelingen of Advertenties die op de Website geplaatst zijn te verwijderen.

Deze aanvraag moet verplicht vergezeld zijn van informatie die toelaat deze inhoud, beoordeling, Advertentie te identificeren:

Elke gegronde en legitieme aanvraag zal zo snel mogelijk verwijderd worden door de Website zonder dat deze laatste de onmiddellijke verwijdering van de toegang tot de inhoud, beoordeling of Advertentie kan garanderen.

De Gebruiker erkent dat de Website hiervoor geenszins aansprakelijk kan worden gesteld, met name voor de termijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn aanvraag, technische beperkingen of materiële onmogelijkheid om eraan te voldoen, in het bijzonder wanneer de inhoud door derden overgenomen zou zijn.

7. Gedrag op de Website

De Gebruiker verbindt zich er met name toe:

 • Geen onwettige handelingen te stellen;
 • Op welke manier dan ook geen persoonlijke gegevens van Gebruikers van de Website te extraheren of te verzamelen;
 • Geen inhoud van derden onderworpen aan intellectuele-eigendomsrechten, betreffende de persoonlijke levenssfeer, persoonsgegevens of portretrechten te extraheren, op te slaan of te gebruiken voor andere doeleinden dan het louter weergeven tijdens het surfen op de Website of bij het gebruik van de functies van de Website;
 • Geen illegale, nadelige, beledigende, racistische, revisionistische inhoud of Advertentie die aanzet tot haat, ingaat tegen de goede zeden of schade toebrengt aan de persoonlijke levenssfeer of de privatieve rechten van derden, met name het portretrecht van personen en goederen, het recht op intellectuele eigendom of het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer op te slaan, te verspreiden of te publiceren.
 • Geen informatie op te slaan, te verspreiden of te publiceren die zijn politieke, filosofische of religieuze overtuiging, vakbondslidmaatschap, gezondheidstoestand of seksuele geaardheid rechtstreeks of onrechtstreeks kenbaar zou kunnen maken;
 • Geen inhoud te plaatsen voor rekening van een derde;
 • Zich de identiteit van een derde niet toe te eigenen en/of geen persoonlijke informatie van een derde te publiceren;
 • Geen inhoud op te slaan, te verspreiden of te publiceren die rechtstreeks of onrechtstreeks de belangen van de Website of van Decathlon zouden kunnen schaden.

In het algemeen verbindt de Gebruiker zich ertoe geen gedrag te vertonen dat indruist tegen de sportethiek of tegen de waarden en belangen van de Website en van Decathlon.

8. Intellectuele eigendom

De inhoud op de Website is onderworpen aan de eigendomsrechten en beschermd inzake intellectuele eigendom, met name auteursrechten, ontwerpen en modellen, merken, domeinnamen, patenten, knowhow, software of databanken. Decathlon en haar eventuele partners blijven eigenaar van alle inhoud en de rechten gekoppeld aan de Website.

Decathlon kent de Gebruikers op deze inhoud een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie toe, zonder het recht om onderlicenties te verstrekken en louter voor toegang tot, surfen op en Gebruik van de Website. Deze licentie kent de Gebruikers geen enkel ander recht toe, zeker niet voor de commerciële uitbating van deze inhoud.

9. Aansprakelijkheid

a) Aansprakelijkheid van Decathlon

Het Gebruik van de Website gebeurt op aansprakelijkheid van de Gebruiker. Daarenboven kan de Website links naar derde Websites hosten. Als de Gebruiker deze links aanklikt, erkent hij dat Decathlon de inhoud ervan niet kan waarborgen en aanvaardt hij bijgevolg dat hij er op eigen risico naar toe surft. Bijgevolg kan Decathlon niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit de toegang tot en/of het gebruik van deze links of uit de informatie die deze bevat.
De Gebruiker wordt er daarnaast van in kennis gesteld dat de toegang tot de Website tijdelijk kan onderbroken worden om technische redenen of voor onderhoud. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en verzaakt aan elke vordering inzake.
Het Gebruik van de Website impliceert de kennis en de aanvaarding van de kenmerken en beperkingen van de technologieën eigen aan het internet, met name betreffende de responstijden om de server die de Website host te raadplegen of een vraag te stellen, de technische prestaties, het risico op onderbreking en in het algemeen elk risico dat hoort bij het doorsturen van gegevens.
Bijgevolg kan Decathlon in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de volgende, niet-beperkende lijst:

 • Elke op de Website geraadpleegde informatie die niet door de Website online gezet zou zijn, met name voor enige door de Verkopende Klant geplaatste Advertentie;
 • Slechte werking van het internet waardoor de Website niet naar behoren werkt;
 • Verlies van gegevens;
 • Slechte werking van enige software;
 • De gevolgen van computervirussen, bugs, anomalieën of defecten;
 • Schade veroorzaakt aan de computer of de uitrusting van de Gebruikers die de toegang en het gebruik van de Website mogelijk maakten;
De activiteit van de Website beperkt zich tot het hosten van de door de Verkopende Klanten geplaatste en gepubliceerde inhoud en Advertenties en tot het aanbieden van evenementen en programma's aan de klanten, voor de doorverkoop van hun producten. Decathlon kan in haar hoedanigheid van host, in de zin van artikel XII, 19 van het Wetboek van Economisch Recht, niet aansprakelijk gesteld worden voor de op de Website geplaatste, gepubliceerde of opgeslagen inhoud, activiteiten en Advertenties. De aansprakelijkheid van Decathlon beperkt zich tot de aansprakelijkheid vastgelegd in artikels XII, 19, en volgende van het Wetboek van Economisch Recht en de volgende artikels van de voormelde wet. Decathlon kan dus elke onwettige of duidelijk onwettige inhoud verwijderen zonder voorafgaande verwittiging of kennisgeving, overeenkomstig deze bepalingen.
Bijgevolg is Decathlon niet verplicht om a priori een controle uit te oefenen op de kwaliteit, betrouwbaarheid, waarachtigheid of rechtmatigheid van de inhoud die door de Gebruikers op de Website worden geplaatst.

b) Aansprakelijkheid van de Gebruiker

Door het gebruik van de Website aanvaardt de Gebruiker dat hij Decathlon ontheft van enige aansprakelijkheid en vrijwaart voor elke rechtstreekse en onrechtstreekse schade, kosten en uitgaven die voortvloeien uit:

 • Elke vordering van een derde betreffende enige in zijn naam geplaatste Inhoud, met name wegens het schenden van rechten op de Inhoud die de Gebruiker op de Website plaatst of wegens persmisdrijven die verband houden met op de Website verstuurde of gepubliceerde elementen;
 • Elke activiteit betreffende deelname op de Website die indruist tegen deze algemene voorwaarden, inclusief met bedrieglijke doeleinden.
 • De schending van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Website.
De Gebruiker is aansprakelijk voor alles wat zich in zijn naam en van op zijn informatieterminal voordoet. De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website onmiddellijk in te lichten indien hij reden zou hebben te vermoeden dat zijn verbindingsgegevens, pseudoniem of e-mailadres gekend is of zou kunnen zijn door een persoon die geen toelating heeft voor het gebruik hiervan.

De Website weigert alle aansprakelijkheid indien persoonsgegevens van een Gebruiker door een niet-gemachtigde derde gebruikt worden.

10. Verwerking van persoonsgegevens

Decathlon en de Website leven de bepalingen na van Verordening (EU) 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, algemene verordening gegevensbescherming genaamd.

De door de Gebruiker toevertrouwde gegevens worden door Decathlon verwerkt om het gebruik van de Website en de diensten die ze voorstelt mogelijk te maken. Deze zijn bestemd voor onze winkels, de IT-afdeling van Decathlon Tweedehands en de centrale klantendienst van Decathlon. En als onze onderaannemers uw gegevens verwerken, dan doen ze dat enkel voor hostingdoeleinden en volgens strikte instructies van Decathlon.

Decathlon zorgt voor de promotie en verkoop van uw tweedehandsartikelen. In juridische termen wordt dit een contract genoemd. Om dit contract correct uit te voeren, moet Decathlon de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken. Het betreft hier gegevens die nodig zijn om artikelen via Trocathlon te verkopen: uw naam, voornaam, gsm-nummer, e-mailadres en postadres. Uw gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

De Gebruiker heeft toegang tot zijn persoonsgegeven en kan deze corrigeren. Onder bepaalde voorwaarden kan hij ook vragen om zijn gegevens door te spelen aan een andere entiteit dan Decathlon. Het enige wat hij daarvoor moet doen, is een e-mail sturen naar het adres: personaldatabelgium@decathlon.net.

Decathlon stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen door de Europese regelgeving te respecteren. Daarbij is het mogelijk dat ze worden overgedragen buiten de Europese Unie. De gegevens worden bewaard op servers en kunnen in dit kader overgedragen worden buiten de Europese Unie.

Het plaatsen van een Advertentie op de Website vormt niet het voorwerp van een volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website worden beheerst door de Belgische wetgeving en regelgeving.
Bij een eventueel geschil met betrekking tot het gebruik van de Website zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

12. Niet-verzaking

Het niet-uitoefenen van een van onze rechten of clausules voortvloeiend uit deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website kan niet beschouwd worden als een verzaking aan deze rechten en clausules.

13. Aanvaarding

Het gebruik van de Website impliceert de onherroepelijke aanvaarding, zonder voorbehoud, van de Gebruiksvoorwaarden van de Website door de Gebruiker.
De Gebruiksvoorwaarden van de Website kunnen gewijzigd worden. De Gebruiksvoorwaarden van de Website van toepassing op de Gebruiker zijn de voorwaarden die gelden op het ogenblik van Gebruik.