Algemene voorwaarden voor het in contact brengen van particuliere kopers en verkopers

versie 2.1 16/10/2017

De partijen

Deze voorwaarden worden overeengekomen;

TUSSEN:
Decathlon Belgium NV, naamloze vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het KBO-nummer 0449 296 278, met maatschappelijke zetel gevestigd te Jules Bordetlaan, 1 te 1140 Evere, hierna “Decathlon” genoemd;

EN:
elke natuurlijke persoon die zich ertoe verbindt deze voorwaarden na te leven, hierna "de Klant" genoemd

Samen de “Partijen” genoemd.

1. Definities

Advertentie: geschreven en visuele inhoud geplaatst door een Verkopende Klant, op zijn verantwoordelijkheid, of door de firma Decathlon. Klant: elke meerderjarige natuurlijke persoon en consument kan een Verkopende Klant (de persoon die een Tweedehandsproduct verkoopt) of een Kopende Klant (de persoon die een Tweedehandsproduct koopt) zijn. Pro-klant: benaming die erop wijst dat de verkoper een van de Decathlonwinkels is. Tweedehandsproduct: tweedehands sport- of vrijetijdsartikel, in de zin dat het artikel zelf en/of de verpakking en/of de gebruiksaanwijzing of enig ander bijhorend document niet volledig of in perfecte staat is, dat te koop wordt aangeboden. Aankoopbon Trocathlon: aankoopbon waarmee de houder in één keer of meerdere keren zijn aankopen kan betalen, indien nodig met aanvulling door een ander betaalmiddel. Enkel geldig in de Decathlonwinkels in Europees Frankrijk. Geldig tot 12 maanden na uitgifte. Matching: dienst voor de publicatie en raadpleging van Advertenties op het Internet, bestemd voor de aan- en verkoop van tweedehands sportartikels. Platform: website [tweedehands.decathlon.be] die onder meer toelaat de dienst Contacten te raadplegen.

2. Doel

De Matching heeft tot doel consumenten toe te laten tweedehands sport-, vrijetijds- of openluchtartikelen te kopen van en/of te verkopen aan andere consumenten of aan Winkels, via het Platform en het plaatsen van Advertenties.
Er wordt op gewezen dat er ook advertenties geplaatst zullen worden voor producten voorgesteld door de firma Decathlon. Deze producten kunnen op het Platform herkend worden aan de vermelding “Pro-klant” bij de betreffende advertenties.

3. Statuut en verplichtingen van Decathlon

Decathlon verbindt zich ertoe aan de Gebruiker de Matching te leveren die hem toelaat in contact te komen met andere Gebruikers, om met hen een overeenkomst te sluiten met als voorwerp de verkoop van een Tweedehandsproduct. Ter herinnering: de verkoop wordt rechtstreeks tussen de Kopende en de Verkopende Klant gesloten, zonder dat Decathlon deel uitmaakt van het contract.
De rol van Decathlon beperkt zich dus louter tot het met elkaar in contact brengen van de gebruikers, via het Platform.
Bijgevolg is Decathlon een derde voor wat de tussen de Gebruikers gesloten overeenkomst betreft, aangezien Decathlon hen enkel de middelen verstrekt om met elkaar in contact te komen. Decathlon garandeert dus niet de transactie, de kwaliteit van het Product, de oorsprong, etc.
Decathlon garandeert dus niet de transactie, de kwaliteit van het Product, de oorsprong, etc. Er wordt afgeweken van voormelde regels als de verkoper een Pro-klant is, dit wil zeggen een Decathlonwinkel. In dit geval treedt Decathlon op als tussenpersoon door het Platform ter beschikking te stellen dat toelaat de Kopende Klant en de Winkels, als Verkopende Klant, met elkaar in contact te brengen.

4. Aansprakelijkheid van Decathlon

Decathlon is aansprakelijk voor de lichamelijke en materiële schade die de Gebruiker zou lijden in het kader van de levering van de dienst Matching.
Decathlon kan echter in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke immateriële en/of soms als onrechtstreekse, bijkomende, of bijzondere omschreven schade, met inbegrip van schade voortvloeiend uit winstderving, inkomstenderving, verlies van gegevens of gebruiksderving, die de Gebruiker of een derde zou lijden, ongeacht het type aansprakelijkheidsvordering en zelfs indien Decathlon ingelicht was over de mogelijkheid dat deze schade zich zou voordoen.
Deze clausule wordt toegepast onder voorbehoud van andersluidende bepalingen vastgelegd in bepaalde wetgevingen. In dat geval wordt de aansprakelijkheid beperkt in de mate dat de wetgeving in kwestie dit toelaat.
Daarnaast wordt er aan herinnerd dat Decathlon, als derde partij bij de tussen de Gebruikers gesloten overeenkomst, niet aansprakelijk kan worden gesteld voor enig geschil met betrekking tot de verkoop van het Tweedehandsproduct, met name in geval van: niet-conformiteit, verborgen gebreken, volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering, etc., uitgezonderd indien de Verkoper een Winkel is.

5. Verloop van de transactie

5.1 De plaatsing (pre-plaatsing/inschrijving online)

De Verkopende Klant registreert zijn Tweedehandsproduct en plaatst een Advertentie via het Platform (zie algemene voorwaarden voor het gebruik van het Platform). Hij verbindt zich ertoe de Algemene Gebruiksvoorwaarden van dit platform te aanvaarden en met name om het inschrijvingsformulier te goeder trouw in te vullen.
Er wordt op gewezen dat de volgende producten Verboden Producten zijn waarvoor geen Advertenties op het Platform geplaatst mogen worden:

  • BERGSPORT: helm, klimtouw, klimgordel, karabijnhaak, harnas, ijshouweel, stijgijzer, skidrager, ...
  • WATERSPORT: dekbeslag, reddingsvest, duikfles, ontspanner, duikcomputer, ...
  • FIETSSPORT: helm, kinderzitje, fietsdrager, ...
  • FITNESS: elektroden voor elektrostimulatoren, strekkers, ...
  • PAARDENSPORT: cap, helm, bodyprotector, ...
  • JACHT: messen, geweer, wapens, munitie
Decathlon behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken en zonder dat enige betwisting mogelijk is te bepalen of een Product al dan niet beschouwd wordt als een Verboden Product. Daarenboven wordt er op gewezen dat alle Producten verworven op een manier die strijdig is met de wet verboden zijn.

5.2 Goedkeuring van een Advertentie

Zodra de Verkopende Klant op “mijn advertentie plaatsen” geklikt heeft, krijgt hij een mail met de titel “uw advertentie is in afwachting”. Maximaal binnen de 24 uur na de ontvangst van deze mail krijgt de Verkopende Klant een mail ter bevestiging van de goedkeuring van zijn Advertentie en de publicatie ervan op de Website. De Verkopende Klant kan binnen dezelfde termijn ook een mail krijgen waarin meegedeeld wordt dat de Advertentie niet aanvaard werd. Deze mail wordt onder meer naar de Verkopende Klant verstuurd als zijn Advertentie duidelijk indruist tegen de openbare orde en de goede zeden, de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen of deze algemene gebruiksvoorwaarden, met name als de Advertentie een Verboden Product betreft.
In de mail die de Verkopende Klant krijgt als zijn Advertentie geweigerd wordt, staat de reden voor de weigering vermeld. Hij kan, indien hij dat wenst, zijn Advertentie wijzigen. In dat geval zal de Verkopende Cliënt een mail ontvangen met de goedkeuring of weigering van zijn gewijzigde Advertentie.

5.3 Een Advertentie bekijken

De Gebruiker kan een Advertentie bekijken. Hij heeft de mogelijkheid hiervoor zoekcriteria in te geven die hem toelaten de geplaatste Advertenties te bekijken die het best overeenkomen met wat hij zoekt.

5.4 Matching

Gebruikers die geïnteresseerd zijn in een Advertentie en een Product wensen aan te kopen, hebben de mogelijkheid te klikken op “de verkoper contacteren” om dan met deze laatste in contact gebracht te worden. Vanaf dit ogenblik zullen ze beschouwd worden als Kopende Klant.
De Kopende Klant wordt dan verzocht een account aan te maken of zich te identificeren, als hij reeds over een account beschikt.
Zodra de Kopende Klant op “de verkoper contacteren” gedrukt heeft, stelt hij het bericht op dat hij naar de Verkopende Klant wenst te versturen. Het Platform is niet aansprakelijk voor de inhoud van dit bericht, waartoe het geen toegang heeft. Enkel de Kopende Klant, als opsteller van het bericht, is ervoor verantwoordelijk.
Nadat de Kopende Klant het contactverzoek met de Verkopende Klant gevalideerd heeft, krijgt hij een bevestiging van de verzending van het contactverzoek naar de Verkopende Klant. De Kopende Klant krijgt een kopie van het bericht dat hij naar de Verkopende Klant gestuurd heeft indien hij voor deze optie gekozen heeft.
Het Platform en/of Decathlon kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor fraude of pogingen tot fraude waarvan Verkopende en Kopende Klanten het slachtoffer zouden worden omwille de transactie.
Er wordt op gewezen dat voor de producten die door een winkel en/of door Decathlon worden aangeboden, de Kopende Klant op dezelfde manier te werk gaat om contact op te nemen met de verkopende Decathlonwinkel. De transactie vindt plaats in de lokalen van de verkopende Winkel.

5.5 Deactivering / wijziging van een Advertentie

De Verkopende Klant kan te allen tijde in de advertentiefiche naar de rubriek “mijn advertentie beheren” gaan, om zijn Advertentie in te trekken of te wijzigen.
Bovendien moet de Advertentie door de Verkopende Klant verwijderd worden zodra de verkoop tussen de Verkopende Klant en de Kopende Klant gesloten is.
Elke aanvraag wordt zo snel mogelijk door de Website verwerkt, zonder dat deze de onmiddellijke verwijdering van de toegang tot de inhoud kan garanderen. De Gebruiker erkent dat de Website hiervoor geenszins aansprakelijk kan worden gesteld, met name voor de termijn noodzakelijk voor de verwerking van zijn aanvraag, technische beperkingen of materiële onmogelijkheid om eraan te voldoen.

6. Verwerking van persoonsgegevens

Decathlon leeft de bepalingen na van verordening (EU) 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, algemene verordening gegevensbescherming genaamd.

De door de Gebruiker toevertrouwde gegevens worden door Decathlon verwerkt voor de behoeften van de dienst Matching. Deze zijn bestemd voor onze winkels, de IT-afdeling van Decathlon Tweedehands en de centrale klantendienst van Decathlon. En als onze onderaannemers uw gegevens verwerken, dan doen ze dat enkel voor hostingdoeleinden en volgens strikte instructies van Decathlon.

Decathlon zorgt voor de promotie en verkoop van uw Tweedehandsproducten. In juridische termen wordt dit een contract genoemd. Om dit contract correct uit te voeren, moet Decathlon de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken. Wij verwerken de gegevens die nodig zijn om artikelen via de Matching te verkopen: uw naam, voornaam, gsm-nummer, e-mailadres en postadres. Uw gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

De Gebruiker heeft toegang tot zijn persoonsgegeven en kan deze corrigeren. Onder bepaalde voorwaarden kan hij ook vragen om zijn gegevens door te spelen aan een andere entiteit dan Decathlon. Het enige wat hij daarvoor moet doen, is een e-mail sturen naar het adres: [email protected]

Decathlon stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen door de Europese regelgeving te respecteren. Daarbij is het mogelijk dat ze worden overgedragen buiten de Europese Unie. De gegevens worden bewaard op servers en kunnen in dit kader overgedragen worden buiten de Europese Unie.

Het plaatsen van een Advertentie op het Platform vormt niet het voorwerp van een volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden voor Matching worden beheerst door de Belgische wetgeving en regelgeving.
Bij een eventueel geschil met betrekking tot het gebruik van de Matching zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

8. Niet-verzaking

Het niet-uitoefenen van een van onze rechten of clausules voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden voor Matching kan niet beschouwd worden als een verzaking aan deze rechten en clausules.

9. Aanvaarding

Het Gebruik van de Matching impliceert de onherroepelijke aanvaarding van de voorwaarden voor Matching, zonder voorbehoud.
De Algemene Voorwaarden voor Matching kunnen gewijzigd worden. De Algemene Voorwaarden voor Matching van toepassing op de Gebruiker zijn de voorwaarden die gelden op het ogenblik van Gebruik.