Gebruiksvoorwaarden van de Trocathlon-dienst

versie 2.3 09/04/18

De partijen

Deze voorwaarden worden overeengekomen;

TUSSEN:
Decathlon Belgium NV, naamloze vennootschap, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het KBO-nummer 0449 296 278, met maatschappelijke zetel gevestigd te Jules Bordetlaan, 1 te 1140 Evere, hierna “Decathlon” genoemd;

EN:
elke natuurlijke persoon die zich ertoe verbindt deze voorwaarden na te leven, hierna "de Klant" genoemd

Samen de “Partijen” genoemd.

1. Definities:

 • Klant: elke meerderjarige natuurlijke persoon en consument kan Verkopende Klant (de persoon die een Tweedehandsproduct verkoopt) of Kopende klant (de persoon die een Tweedehandsproduct koopt) zijn.
 • Tweedehandsproduct: tweedehands sport- of vrijetijdsartikel, in de zin dat het artikel zelf en/of de verpakking en/of de gebruiksaanwijzing of enig ander bijhorend document niet volledig of in perfecte staat is, dat te koop wordt aangeboden.
 • Aankoopbon Trocathlon: aankoopbon waarmee de houder in één keer of meerdere keren zijn aankopen kan betalen, indien nodig met aanvulling door een ander betaalmiddel. Enkel geldig in de Decathlonwinkels in Europees Frankrijk. Geldig tot 12 maanden na uitgifte.
 • Trocathlon: door een Winkel georganiseerd commercieel evenement tijdens hetwelke de Klanten Tweedehandsproducten verkopen door bemiddeling van Decathlon.
 • Platform: website [tweedehands.decathlon.be] die onder meer toelaat de dienst Trocathlon te raadplegen.

2. Doel:

De Trocathlon heeft tot doel consumenten toe te laten via een contract voor binnenbrenging-verkoop tweedehands sport-, vrijetijds- of openluchtartikelen te verkopen aan of te kopen van andere consumenten, in een verkoopruimte met de naam TROCATHLON, die Decathlon speciaal hiervoor bestemd heeft, volgens onderstaande modaliteiten. Elke winkel beslist vrij welke Trocathlon aan de Klanten wordt aangeboden. Zo kunnen de typologie of de aard van de Tweedehandsproducten, de openingsuren van de winkel, de plaats van de winkel, etc. verschillen.

3. Verkoopsvoorwaarden

  3.1 Inschrijvingsmodaliteiten

De Verkopende Klant registreert zijn Tweedehandsproduct via het Platform (zie algemene voorwaarden voor het gebruik van het Platform). Decathlon garandeert in de fase van de inschrijving niet dat het Product aanvaard zal worden. Bijgevolg houdt de inschrijvingsfase niet de aanvaarding van de binnenbrenging-verkoop van het Product door Decathlon in. Het gaat hier enkel om een voorbereidende fase, noodzakelijk voor de Trocathlon. Hij verbindt zich ertoe de Algemene Gebruiksvoorwaarden van dit platform te aanvaarden en met name om het inschrijvingsformulier te goeder trouw in te vullen.

Indien nodig beschikt de Verkopende Klant over de mogelijkheid zich bij de voorgaande handeling te laten bijstaan door de Winkel, met behulp van informatiemateriaal dat de Winkel te zijner beschikking stelt.

De Verkopende Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat Decathlon de wettelijke verplichtingen inzake de strijd tegen heling toepast en het register van roerende goederen bijhoudt.

De Verkopende Klant wordt ervan op de hoogte gebracht dat er een gelijkaardige procedure "op papier" bestaat in de winkel, om te voldoen aan de wettelijke vereisten als de informaticadiensten, het internet, etc. plots zouden uitvallen. Indien een beroep gedaan wordt op de procedure "op papier" machtigt de Verkopende Klant Decathlon om zijn Tweedehandsproduct a posteriori in zijn naam en voor zijn rekening op het Platform te registreren. De Verkopende Klant aanvaardt met name dat Decathlon hiervoor overgaat tot het aanmaken van een account.

De Verkopende Klant moet tijdens de registratiefase beschikken over een geldig identiteitsdocument. Dit document moet door de Verkopende Klant worden overgelegd bij de binnenbrenging in de winkel.

  3.2. Modaliteiten van de binnenbrenging

De Verkopende Klant brengt de Tweedehandsproducten gedurende de duur van de Trocathlon binnen in de op het Platform geselecteerde winkel. De Tweedehandsproducten worden binnengebracht in de TROCATHLON-ruimte van de Winkel. De Verkopende Klant mag enkel Tweedehandsproducten binnenbrengen die thuishoren in de door de Winkel vastgelegde categorieën. De binnenbrenging gebeurt op de door de Winkel vastgelegde en op het Platform vermelde data.

Het staat de Winkel vrij om naar eigen goeddunken en zonder dat enige betwisting mogelijk is, te weigeren artikelen te aanvaarden die niet aan zijn vereisten voldoen, met name op het vlak van veiligheid, sportief gebruik, kwaliteit en prijs.

De Verkopende Klant wordt erop gewezen dat bepaalde Producten om veiligheids- en hygiënische redenen niet mogen worden binnengebracht:

 • BERGSPORT: helm, klimtouw, klimgordel, karabijnhaak, harnas, ijshouweel, stijgijzer, skidrager, ...
 • WATERSPORT: dekbeslag, reddingsvest, duikfles, ontspanner, duikcomputer, ...
 • FIETSSPORT: helm, kinderzitje, fietsdrager, ...
 • FITNESS: elektroden voor elektrostimulatoren, strekkers, ...
 • PAARDENSPORT: cap, helm, bodyprotector, ...
 • JACHT: messen, geweer, wapens, munitie
 • Evenals persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie 2 en 3 (bijvoorbeeld: fietshelmen, duikontspanners, roller skate bescherming, gebitsbeschermer, harnas, touwen, drijfvest, ...), wapens en munitie, gasflessen, babydragers en kinderzitjes, gevaarlijke producten (verstuivers, detergenten, sprays, misthoorns, noodfakkels, etc.).

Als de producten conform haar criteria zijn, wordt DECATHLON de bewaarnemer ervan en verzoekt ze de Klant om dit contract elektronisch te ondertekenen

  3.3. Modaliteiten van de lastgeving

De Verkopende Klant machtigt Decathlon om over te gaan tot de verkoop van de Tweedehandsproducten. De Verkopende Klant mag de prijs vrij bepalen, op voorstel van Decathlon, en na instemming van de Klant, met dien verstande dat DECATHLON geen commissie heeft op de verkoop. Daarnaast aanvaardt de Verkopende Klant een mogelijke dalende evolutie van de verkoopprijs, volgens de door de Winkel vastgelegde modaliteiten, die aan de Verkopende Klant op het Platform ter kennis worden gebracht.

DECATHLON verbindt zich er als bewaarnemer-lasthebber toe om:

 • Alles in het werk te stellen om de verkoop van de Tweedehandsproducten die aan de TROCATHLON-ruimte toevertrouwd worden op de door de Winkel vastgelegde en op het Platform vermelde dagen te bevorderen, maar garandeert in geen geval de verkoop van deze artikelen;
 • De tussen de Partijen overeengekomen verkoopprijs volledig te respecteren onder voorbehoud van de voormelde eventuele dalende evolutie;
 • Het nodige te toen om de Tweedehandsproducten in de staat waarin ze werden toevertrouwd te behouden; DECATHLON kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de Tweedehandsproducten die te wijten is aan overmacht of een derde, met inbegrip van een potentiële koper die het product wil uitproberen.

  3.4. Reglement

Als de artikelen verkocht zijn, worden een of meer Trocathlon-bons ten belope van een bedrag gelijk aan het bedrag van de verkoop van uw artikelen per mail verstuurd naar het bij de inschrijving opgegeven adres.

De TROCATHLON-bon is een aankoopbon die de houder het recht geeft om gedurende de geldigheidsduur van de bon zijn aankopen in een of verschillende keren te betalen in eender welke Decathlonwinkel in België." Door de Trocathlon-bon te aanvaarden accepteert de houder ook het Trocathlon-reglement. De Trocathlon-bon kan in geen geval worden terugbetaald of omgeruild bij verlies, diefstal of het verlopen van de geldigheidsduur, zelfs niet gedeeltelijk.


De Trocathlon-bon zal enkel per e-mail worden opgestuurd naar het e-mailadres dat de Klant heeft opgegeven bij het aanmaken van zijn account op het Platform. De Trocathlon-bon zal automatisch worden opgestuurd eens alle artikelen van de Verkopende Klant verkocht en/of teruggenomen zijn. De stand en de opvolging van de verkoop kunnen geraadpleegd worden op het Platform. De e-mail met daarin de Trocathlon-bon zal als ontvangen door de Verkopende Klant worden beschouwd vanaf het moment dat hij naar diens e-mailadres is verzonden. We raden onze Verkopende Klanten aan om ook hun map met ongewenste e-mails te controleren, het kan immers zijn dat e-mails van Decathlon niet rechtstreeks in het hoofdpostvak terechtkomen. Als de Klant de Trocathlon-bon niet ontvangt, ondanks de verkoop van (alle) producten, of indien deze niet afgedrukt kan worden, kan de bon via de account op het Platform verkregen worden. Als het bedrag van de Trocathlon-bon meer dan € 150 incl. btw bedraagt, behoudt DECATHLON zich het recht voor om dit bedrag in meerdere Trocathlon-bons over te maken (vb.: saldo van het contract € 200 => verzending van twee Trocathlon-bons van € 100 elk). Klanten die geen e-mailadres hebben opgegeven, kunnen het contract van binnenbrenging of teruggave en de Aankoopbon rechtstreeks afdrukken in de Winkel: tweedehands.decathlon.be/admin.


  3.5. Verplichtingen van de Verkopende Klant

De Verkopende Klant verbindt zich er, als deposant, toe om aan Decathlon Tweedehandsproducten toe te vertrouwen in perfecte staat van werking, zonder enig gebrek of fout die ze gevaarlijk zouden maken of ongeschikt voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, met dien verstande dat de Verkopende Klant aansprakelijk blijft voor alle schade of verliezen die de Kopende Klant of enige andere persoon zou kunnen lijden en die voort zouden vloeien uit de artikelen die de Verkopende Klant tijdens de Trocathlon verkocht heeft.

De Verkopende Klant verklaart eigenaar te zijn van de Tweedehandsproducten en vrijwaart de Kopende Klant voor uitwinning.

De Verkopende Klant heeft te allen tijde het recht de teruggaven van de binnengebrachte Tweedehandsproducten te vragen. De Verkopende Klant moet ten laatste binnen de zeven dagen na het einde van de Trocathlon, waarvan de data vastgelegd worden door de Winkel en vermeld staan op het Platform, de binnengebrachte en niet-verkochte Tweedehandsproducten komen ophalen.

  3.6 Verplichtingen van Decathlon

Decathlon verbindt zich ertoe het product te controleren. Een sportspecialist controleert de veiligheidspunten van het materieel. Deze controle kan op elk ogenblik tussen de binnenbrenging van het Tweedehandsproduct in de Winkel en de Verkoop worden uitgevoerd. Deze dienst is echter niet beschikbaar voor fietsen met elektrische ondersteuning, elektrische fietsen, elektronische producten en elk ander product waarvan aan de Klant werd meegedeeld dat de Werkplaats van mening is niet over de nodige vaardigheden te beschikken om het te controleren. Na de controle wordt een samenvatting van de controlepunten aan de klant overhandigd. Deze laatste aanvaardt alle gevolgen, met name bij een negatief resultaat.

Dit zijn de controlefiches die onze teams uit de Werkplaats voorstellen en die de verschillende te controleren punten opsommen: FITNESS; Paardensport - ZADEL; Fietsen, fietssport - RACEFIETS -STADSFIETS; Fietsen, fietssport - MTB - hybride; Fietsen, fietssport - vouwfiets; Ski, snowboard, langlaufen - LANGLAUFEN; Skeeleren, skate, step - SKEELERS; Skeeleren, skate, step - LONGBOARD; Skeeleren, skate, step - freestyle step: Skeeleren, skate, step - SKATEBOARD: Skeeleren, skate, step - STEP; Tent - GEZINSTENT; Tent - KLEINE TENTJES

4. Aankoopvoorwaarden

  4.1 Aankoop

De Kopende Klant koopt het Tweedehandsproduct van de Verkopende Klant, via de bemiddeling door Decathlon die door deze laatste gemachtigd werd. Bijgevolg is Decathlon een derde voor wat de tussen de Klanten overeengekomen overeenkomst betreft.

  4.2 Eigendomsvoorbehoud

De Verkopende Klant behoudt de volledige eigendom over de artikelen die de Kopende Klant koopt tot op het moment dat deze laatste aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, meer bepaald het betalen van het volledige bedrag, desgevallend verhoogd met de interesten.

  4.3 Klantendienst / bemiddeling

4.3.1 Klantendienst

De Klantendienst is bereikbaar voor elke vraag of elk probleem met betrekking tot een aankoop tijdens een Trocathlon:

 • telefonisch op 02 208 26 60 van 8 tot 20 uur van maandag tot vrijdag, en van 9 tot 19 uur op zaterdag, behalve op feestdagen.
 • via internet: https://www.decathlon.be/fr/help/app/ask
 • per post op het volgende adres: Decathlon Belgium NV- Klantendienst - Jules Bordetlaan, 1 te 1140 Evere of via een brief gericht aan de winkel in kwestie

4.3.2 Bemiddeling bij consumentengeschillen

Overeenkomstig de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht betreffende de “Buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen” kan de klant gratis een beroep doen op de Consumentenombudsdienst.
Deze bemiddelingsinstantie kan gecontacteerd worden:

 • Via de website: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 • Per post: Koning Albert II-laan 8, bus 1 - 1000 Brussel
 • Per telefoon: 02/702.52.20
 • Per fax: 02/808.71.29
 • Per e-mail: contact@mediationconsommateur.be
Overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Economisch Recht moet uw vraag aan de betrokken onderneming voorgelegd te worden vooraleer u een klacht indient bij de Consumentenombudsdienst.

  4.4 Wettelijke garanties

De Verkopende Klant blijft ook gebonden aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken overeenkomstig de hieronder gedeeltelijk weergegeven artikels 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek:

 • - Art.1641: "De verkoper is gehouden tot vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak, die deze ongeschikt maken tot het gebruik waartoe men ze bestemt, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de koper, indien hij de gebreken gekend had, de zaak niet of slechts voor een mindere prijs zou hebben gekocht."
 • Art.1648: "De rechtsvordering op grond van koopvernietigende gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen een korte tijd, al naar de aard van de koopvernietigende gebreken en de gebruiken van de plaats waar de koop gesloten is."

De Kopende Klant kan eveneens beslissen de garantie voor verbogen gebreken van het verkochte goed in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in te roepen en heeft dan de keuze om de verkoop te ontbinden of om een korting op de verkoopprijs te bekomen, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

  4.5 Commerciële garantie

Decathlon biedt de Kopende Klant een commerciële garantie "Tevreden of terugbetaald" van een jaar, te rekenen vanaf de datum van aankoop op de Trocathlon.

Om de commerciële garantie te genieten en de volledige prijs terugbetaald te krijgen, moet de Kopende Klant zich in een Winkel in België aanbieden met zijn aankoopbewijs. De Kopende Klant krijgt de aankoopprijs vermeld op zijn aankoopbewijs terugbetaald via een krediet op zijn bankkaart en Decathlon wordt eigenaar van het Tweedehandsproduct.

5. Verwerking van persoonsgegevens

Decathlon leeft de bepalingen na van verordening (EU) 2017/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, algemene verordening gegevensbescherming genaamd.

De door de Gebruiker toevertrouwde gegevens worden door Decathlon verwerkt voor de behoeften van de dienst Trocathlon. Deze zijn bestemd voor onze winkels, de IT-afdeling van Decathlon Tweedehands en de centrale klantendienst van Decathlon. En als onze onderaannemers uw gegevens verwerken, dan doen ze dat enkel voor hostingdoeleinden en volgens strikte instructies van Decathlon.

Decathlon zorgt voor de promotie en verkoop van uw tweedehandsartikelen. In juridische termen wordt dit een contract genoemd. Om dit contract correct uit te voeren, moet Decathlon de persoonsgegevens van de Gebruiker verwerken. Het betreft hier gegevens die nodig zijn om artikelen via Trocathlon te verkopen: uw naam, voornaam, gsm-nummer, e-mailadres en postadres. Uw gegevens worden 2 jaar na het laatste contact verwijderd.

De Gebruiker heeft toegang tot zijn persoonsgegeven en kan deze corrigeren. Onder bepaalde voorwaarden kan hij ook vragen om zijn gegevens door te spelen aan een andere entiteit dan Decathlon. Het enige wat hij daarvoor moet doen, is een e-mail sturen naar het adres: personaldatabelgium@decathlon.net.

Decathlon stelt alles in het werk om de persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen door de Europese regelgeving te respecteren. Daarbij is het mogelijk dat ze worden overgedragen buiten de Europese Unie. De gegevens worden bewaard op servers en kunnen in dit kader overgedragen worden buiten de Europese Unie.

Het plaatsen van een Advertentie op het Platform vormt niet het voorwerp van een volledig geautomatiseerde actie of besluitvorming.

6. Integriteit

Deze Algemene Voorwaarden voor de Trocathlon bestaan uit het geheel aan samenstellende clausules. Indien op een zeker ogenblik een clausule van deze algemene voorwaarden niet wordt ingeroepen, betekent niet dat verzaakt wordt aan de mogelijkheid dezelfde clausule later nog in te roepen. Bij ongeldigheid van één ervan blijven de andere clausules van toepassing.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden voor de Trocathlon worden beheerst door de Belgische wetgeving en regelgeving.

Bij een eventueel geschil met betrekking tot de Trocathlon zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd.

8. Niet-verzaking

Het niet-uitoefenen van een van onze rechten of clausules voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden voor de Trocathlon kan niet beschouwd worden als een verzaking aan deze rechten en clausules.

9. Aanvaarding

De aanvaarding van de Algemene Voorwaarden voor de Trocathlon en van de bijzondere voorwaarden van de Winkel gebeurt via elektronische handtekening bij het binnenbrengen van de Tweedehandsproducten.