Gebruiksvoorwaarden van de overnamedienst

Versie 2.5 10/04/18

Algemene Voorwaarden voor de Overname door Decathlon van een tweedehandsartikel van een Gebruiker

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke terugkoop door Decathlon Belgium nv, naamloze vennootschap met een kapitaal van € 12.000.000, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0449.296.278, met maatschappelijke zetel gevestigd te Jules Bordetlaan, 1 te 1140 EVERE, hierna “Decathlon” genoemd, van een van haar Gebruikers, waarmee elke natuurlijke persoon bedoeld wordt die een tweedehandsartikel, zoals hieronder in deze Algemene Voorwaarden (hierna de "AVO") omschreven, terug verkoopt aan Decathlon.

Door zijn beslissing zijn tweedehandsartikel terug te verkopen aan Decathlon erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van de AVO van Decathlon en deze onvoorwaardelijk aanvaard te hebben, met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

1. Voorwerp

De overname of terugkoop door Decathlon van een tweedehandsartikel van een Gebruiker (hierna "het Programma") wordt geregeld door deze AVO die het algemeen kader vastleggen met betrekking tot deze Overname, onverminderd de specifieke voorwaarden die elke Decathlonwinkel aanvullend nog mag opleggen.

Het Programma biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een tweedehandsartikel, zijnde een tweedehands sportartikel of -accessoire van een merk van Decathlon (hierna "het Tweedehandsartikel"), terug te verkopen, mits hij de AVO en de specifieke voorwaarden van de winkel waar hij beslist dit te doen, naleeft, in ruil voor een aankoopbon die twee jaar geldig is in de Decathlonwinkels op het Belgisch grondgebied.

2. Duur en wijziging van het Programma

Het voorgestelde Programma is van onbepaalde duur, maar Decathlon behoudt zich desalniettemin het recht voor de modaliteiten van het Programma te allen tijde zonder voorafgaande waarschuwing te wijzigen of stop te zetten. Daarnaast behoudt Decathlon zich het recht voor deze AVO te allen tijde te wijzigen. De Gebruiker mag de Algemene Voorwaarden voor Overname niet wijzigen of herzien en geen enkele wijziging van de Algemene Voorwaarden voor Overname door de Gebruiker is bindend voor Decathlon.

3. De fasen van de Overname

3.1. De fase van het voorstel door de Gebruiker

De gebruiker pre-registreert op de website: daarvoor moet hij :


Er zal een bevestigingsmail naar de Klant Verkoper worden verstuurd met de uitnodiging om naar de Winkel te gaan die de overname organiseert om het product te deponeren.

De Klant Verkoper verbindt zich ertoe zijn aanbetaling ter goeder trouw te doen. Indien de informatie die op de website wordt verstrekt niet overeenstemt met. een controle van de technicus in de Winkel, kan deze laatste dit doen:
Terugnemen tegen een andere prijs dan aangekondigd tijdens de online storting, weigeren het product terug te nemen;

3.2. De fase van de fysieke overname in ruil voor een cadeaubon

De Klant Verkoper deponeert zijn tweedehands product in de aangegeven winkel op het moment van zijn voordeponering.

De cadeaubon wordt digitaal overgemaakt,

Decathlon behoudt zich het recht voor willekeurig te weigeren het Artikel over te nemen, met name, maar niet uitsluitend, om de volgende redenen:


Desgevallend kan Decathlon eenvoudigweg weigeren het Artikel over te nemen of voorstellen het over te nemen voor een symbolisch bedrag, indien de Gebruiker hiermee akkoord gaat.

De volgende artikelen zijn uitgesloten van het Programma: persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) van categorie 2 en 3 (bijvoorbeeld: fietshelmen, duikontspanners, roller skate bescherming, gebitsbeschermer, harnas, touwen, drijfvest, ...), wapens en munitie, gasflessen, babydragers en kinderzitjes, gevaarlijke producten (verstuivers, detergenten, sprays, misthoorns, noodfakkels, etc.).

De Gebruiker garandeert dat hij op het ogenblik van de overname eigenaar is van het Tweedehandsartikel en beschikt over de juridische bekwaamheid om de verkoop van het Tweedehandsartikel te sluiten. Hij garandeert eveneens dat er geen aangifte van diefstal of verlies met betrekking tot dit Artikel is gedaan.

De Gebruiker vult samen met het personeel van Decathlon het document van afstand van zijn Artikel in, waaruit een onherroepelijk eigendomsoverdracht voortvloeit. Decathlon kan er dan ook over beschikken naar eigen goeddunken en het desgevallend opnieuw in de handel brengen. Decathlon overhandigt aan de Gebruiker een cadeaubon met een waarde die gelijk is aan de overeengekomen overnameprijs, die 2 jaar geldig is en in alle Decathlon-winkel op het Belgisch grondgebied of op de website www.decathlon.be gebruikt kan worden.

3.3. Specifieke voorwaarden van de winkel

Elke winkel kan vrij het Overnameprogramma dat hij de Gebruikers aanbiedt kiezen. Zo kunnen de typologie of de aard van de overgenomen Tweedehandsartikelen, de openingsuren van de winkel, de plaats van de winkel, etc. verschillen.

4. Raming van de overnameprijs - Kenmerken van het overgenomen Artikel

Als professioneel verdeler van sportartikelen bepaalt Decathlon vrij en soeverein de overnameprijs van het Tweedehandsartikel van de Gebruiker.

Hiervoor baseert Decathlon zich zowel op de ervaring van haar gekwalificeerd personeel als op diverse factoren met betrekking tot de markt, de staat van het Tweedehandsartikel (mechanisch en visueel) en de ouderdom ervan. Decathlon is nooit gebonden door enige andere prijsbeoordeling of vraag uitgaande van de Gebruiker.

Decathlon neemt in het kader van het Programma elk soort artikel over, maar enkel merken waarvan Decathlon eigenaar is (onder voorbehoud van de specifieke voorwaarden van de winkel, de voormelde uitsluitingen en de vrije en soevereine bevoegdheid van Decathlon om uw Tweedehandsartikel niet over te nemen).

Het Tweedehandsartikel moet in goede staat zijn en alle functies kunnen uitvoeren die van dit soort artikel verwacht worden. Decathlon neemt de vrijheid om het artikel te laten herstellen, met name, maar niet uitsluitend, als het veiligheidsgebreken vertoont.

In dit geval zal de prijs van deze herstelling afgetrokken worden van de overnameprijs, volgens de volgende berekening: RAE - RE = PR

PR = uiteindelijke overnameprijs / RE = kostprijs van de herstelling / RAE = overnameprijs voor herstelling

5. Eigendomsoverdracht en risico-overdracht

De eigendomsoverdracht van het Tweedehandsartikel en de risico-overdracht vinden plaats op het ogenblik van de fysieke overname van het Tweedehandsartikel door Decathlon en de ondertekening van het afstandsdocument door de Gebruiker.

6. Verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden ingezameld via het afstandsdocument, met als doel de uitvoering van het Programma en de naleving van de wettelijke verplichtingen.

Decathlon is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens. Deze zijn voor haar bestemd.

De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de contractuele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot het Programma na te leven en worden nadien uit de databank van Decathlon verwijderd.

De Gebruiker heeft recht op toegang tot en rechtzetting van zijn persoonsgegevens. Hij kan dit recht uitoefenen door een e-mail te versturen naar: personaldatabelgium@decathlon.net.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Voorwaarden voor Overname worden beheerst door de Belgische wetgeving en regelgeving.

Bij een eventueel geschil met betrekking tot het Programma zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

8. Niet-verzaking

Het niet-uitoefenen door Decathlon van een van haar rechten of clausules voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden voor Overname kan niet beschouwd worden als een verzaking aan deze rechten en clausules.

9. Contact - Verzoek om inlichtingen

Het Programma wordt ter beschikking gesteld door Decathlon. Voor meer informatie of bij klachten moet de Gebruiker zich wenden tot een winkel die deelneemt aan het Programma.

10. Aanvaarding

Om de voordelen van dit Programma te kunnen genieten, dient de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden voor Overname na te leven en te aanvaarden middels de ondertekening van het document waarin hij afstand doet van het Tweedehandsartikel.